Dámaso Antonio Larrañaga

      ― o ―
      Transferència bancària
      El cistell és buit