Hosius Cordubensis; episcopus Cordubensis, 295-357