Dels "Comentaris a l’Apocalipsi de sant Joan" de Beatus de Liébana, redactats al darrer quart del segle VIII, se’n va fer un nombre indeterminat de còpies il·luminades als monestirs mossàrabs durant el segle X, una de les quals conserva el Museu Diocesà d’Urgell, composada a finals de centúria, i inventariada a la biblioteca de la catedral des de 1147. (Miniatura 72)

      ― o ―
      Wire transfer
      Cart is empty