Rússia: índex global de civilització (1872-2018): posició 13 sobre 116 estats: estructura econòmica mundial (a/b - 1): 0,8879. ("Encyclopaedia philatelica", Barcelona, 2024)

      ― o ―
      Wire transfer
      Cart is empty