Raoul Serres: índex global de personatges: posició 42 sobre 982: cànon filatèlic: 0,9572. ("Encyclopaedia philatelica", Barcelona, 2024)

      ― o ―
      Wire transfer
      Cart is empty