El pastor de Malinas (berger malinois) presenta el pelatge negre vermellós i curt, màscara negra i una constitució física harmònica. L'animal de ramat viu i ràpit del seu origen, s'ha convertit en el gos esportiu per excel·lència.

      ― o ―
      Wire transfer
      Cart is empty