Els individus sexualment madurs migren al mar dels Sargassos, on es reprodueixen. Les larves, al seu torn, retornen a Europa empeses pel corrent del golf de Mèxic i remunten els rius. Després de trenta anys sense observacions, l'anguila europea torna a trobar-se als rius Besòs i Congost. ("La fauna aquàtica de la conca del Besòs", Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs, Granollers, 2013)

      ― o ―
      Wire transfer
      Cart is empty